Valtuustoaloite: Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen

Porvoon Nuorisovaltuuston aloitteet käsitellään tällä hetkellä kuntalaisaloitteiden tapaan, joka saattaa välillä hidastaa aloitteiden käsittelyä.
On tärkeää, että nuorilla on olemassa tehokkaita vaikuttamisen kanavia ja et­tä nuo­ril­le an­ne­taan mah­dol­li­suus vai­kut­taa pää­tök­siin, jot­ka kos­ke­vat hei­tä.
Useissa kunnissa kyseinen toimintatapa on jo olemassa ja Porvoossakin nuorisovaltuuston toiminta on vakiintunut ja heidän edustajaia on kaupungin lautakunnissa ja jaostoissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Esitän: Porvoon nuo­ri­so­val­tuus­tol­le myön­ne­tään aloi­te­oi­keus kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­siin.